Home > Committees > Organizing Committee

Organizing Committee

Co-Chairs:


Yao, Fang (Peking University)

Zhang, Zhongzhan (Beijing University of Technology)


Members:


Jia, Jinzhu (Peking University)

Jiang, Yi (Commerce Statistical Society of China)

Li, Qizhai (Chinese Academy of Sciences)

Lin, Wei (Peking University)

Miao, Wang (Peking University)

Mu, Huina (Peking University)

Song, Xiaojun (Peking University)

Tu, Yundong (Peking University)

Xi, Ruibin (Peking University)

Zhang, Ruixun (Peking University)