Home > Committees > Steering Committee

Steering Committee

Rotating Chair:


Guo, Jianhua (Northeast Normal University)


Members:


Chen, Min (Chinese Academy of Sciences)


Chen, Songxi (Peking University)


Fan, Jianqing (Princeton University)


Geng, Zhi (Peking University)


Ji, Hong (Capital University of Economics and Business)


Jin, Yongjin (Renmin University of China)


Li, Zenghu (Beijing Normal University)


Lin, Huazhen (Southwestern University of Finance and Economics)


Wang, Zhaojun (Nankai University)


Yuan, Wei (Renmin University of China)  


Rotating Secretary-General:  


Zhang, Zhongzhan (Beijing University of Technology)